Redakcja

ROCZNIK BIBLIOTEKI KRAKOW /
YEARBOOK OF BIBLIOTEKA KRAKOW

Redaktor naczelny / Editor-in-Chief
dr Stanisław Dziedzic / Stanisław Dziedzic, Ph.D.

Sekretarz redakcji / Editorial Assistant
Janusz M. Paluch

Rada Naukowa / Editorial Board
dr Stanisław Dziedzic – przewodniczący / Stanisław Dziedzic, Ph.D., chairman
prof. dr hab. Piotr Borek / Professor Piotr Borek, Ph.D.
dr Karolina Grodziska / Karolina Grodziska, Ph.D.
ks. prof. dr hab. Jan Machniak / Rev. Professor Jan Machniak, Ph.D.
prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk / Professor Zdzisław Pietrzyk, Ph.D.
mgr Anna Piotrowska / Anna Piotrowska, M.Sc.
mgr Izabela Ronkiewicz-Brągiel / Izabela Ronkiewicz-Brągiel, M.Sc.
dr Tadeusz Skoczek / Tadeusz Skoczek, Ph.D.
prof. dr hab. Krzysztof Stopka / Professor Krzysztof Stopka, Ph.D.
ks. prof. dr hab. Jacek Urban / Rev. Professor Jacek Urban, Ph.D.
dr Paweł Wierzbicki / Paweł Wierzbicki, Ph.D.
mgr Jerzy Woźniakiewicz / Jerzy Woźniakiewicz, M.Sc.

Koordynator projektu / Project Coordinator
Anna Gregorczyk

Projekt graficzny wersji papierowej / Graphic design of the paper version
Elżbieta Szurpicka

Adiustacja językowo-stylistyczna / Linguistic and stylistic editing
Magdalena Jankosz, Studio NOTA BENE, Grzegorz Bogdał

Tłumaczenie / Translation
Szkoła Języków Obcych Mały Rynek

ISSN 2544-784X
ISBN 978-83-949508-0-4
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

© Biblioteka Kraków, Kraków 2017

Wydawca / Publisher
Biblioteka Kraków
Pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków
www.biblioteka.krakow.pl
e-mail: rocznikbk@biblioteka.krakow.pl
tel. +48 12 61 89 100